Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2013

what-I-think-I-am
"Would you tell me, please, which way I ought to go from here?"
"That depends a good deal on where you want to get to," said the Cat. 
"I don't much care where-" said Alice.
"Then it doesn't matter which way you go," said the Cat.
"-so long as I get SOMEWHERE," Alice added as an explanation.
"oh, you're sure to do that," said the Cat, "if you only walk long enough."

December 18 2012

what-I-think-I-am
3647 5fe3 500
marasmus.

December 10 2012

what-I-think-I-am
6692 6088
Reposted bybradypuscatarinoblackandwhitebynlmkatastrofoAgainWonderland
what-I-think-I-am
6687 d364 500

November 17 2012

what-I-think-I-am
4054 2dc8

November 13 2012

what-I-think-I-am
5732 881f
To nie jest życie.

November 08 2012

what-I-think-I-am
7993 4fc7 500
Schulz
Reposted byCar0lin Car0lin

November 04 2012

what-I-think-I-am
-Ty też odchodzisz?
-Aha.
-Dokąd?
-Tam, gdzie życie jest bardziej podobne do życia, niż tu.
-A co mnie radzisz zrobić?
-Umrzeć. To jedyna pożyteczna rzecz, którą tacy jak ty, mogą zrobić.
— Sean O'Casey
Reposted byrepublikamarzenlapis-lazuli

June 14 2012

what-I-think-I-am

lubię swój naiwny świat iluzji.

"przeczytałem, że cokolwiek się zdarzy człowiekowi od chwili urodzenia aż do śmierci jest przez niego samego z góry zaplanowane. w ten sposób każde zaniedbanie jest świadome, każde przypadkowe zetknięcie jest uplanowanym spotkaniem, każde upokorzenie - karą, każde fiasko - tajemniczym zwycięstwem, każda śmierć - samobójstwem. nie ma zręczniejszej pociechy niż myśl, że sami wybraliśmy sobie nieszczęścia."

April 23 2012

what-I-think-I-am
2318 df4d
Reposted byscianizm scianizm

February 28 2012

what-I-think-I-am
7959 04ea
'making sure you stay in touch with beauty instead of letting the ugliness of the world corrupt your soul.'

January 20 2012

what-I-think-I-am
0125 43fe
what-I-think-I-am
Nobody needs to go anywhere else. We are all, if we only knew it, already there. If I only knew who in fact I am, I should cease to behave as what I think I am; and if I stopped behaving as what I think I am, I should know who I am.
— Aldous Huxley
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl